PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Kontakt do Administratora Bezpieczeństwa Informacji:
Marcin Zemła tel. 600991705

27 listopada 2016
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przedszkole Miejskie nr 10 z siedzibą w Jaworznie przy ul. Tuwima 6, informuje, iż jest Administratorem  danych dzieci, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników placówki.

 

Dane są przetwarzane w celu  tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy o systemie oświaty;
 • Ustawy o systemie informacji oświatowej;
 • Ustawy o samorządzie gminnym
 • oraz aktów wykonawczych.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej  informacji dot.:
 • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
 • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • stanu od kiedy przetwarza się  Państwa dane w zbiorze;  
 • ewentualnym źródle pozyskania danych;
 • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

 

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Państwa o przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji na piśmie.

Z powyższych uprawnień można skorzystać  w siedzibie Administratora Danych Osobowych

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Przedszkole Miejskie nr 9 w Jaworznie przy ul. Tuwima 6, reprezentowane przez Panią Dyrektor Barbarę Dziedzic,
NIP: 6321925012, tel.  32 751 65 90, strona internetowa: pm10.jaworzno.edu.pl, e-mail: pm10jaw@interia.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

1)      za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail:  marcin@informatics.jaworzno.pl

2)       listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych:

ul. Tuwima 6, 43-600 Jaworzno

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1)      Przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją zgodnie z instrukcją archiwalną;

2)      Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

1)      dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, w tym do uzyskania kopii tych danych,

2)      sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

3)      ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,

4)      usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania,

5)      przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu Administratorowi lub przesłania ich do Państwa,

6)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,

8)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

9)      wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z przepisów prawa:

Ø                   Ustawa Prawo oświatowe;

Ø                   Ustawa o systemie informacji oświatowej;

Ø                   Ustawa o samorządzie gminnym;

Ø                   oraz aktów wykonawczych

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.