Koncepcja pracy przedszkola

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM PROMUJĄCYM ZDROWIE

  

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

NA LATA 2017/2020

 

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

-          Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

-          Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;

-          Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);

-          Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);

-          Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Jaworznie.

Nasza misja

 

Koncepcja pracy naszego przedszkola opiera się na edukacji zdrowotnej. Jako przedszkole posiadające Certyfikat I i II stopnia Śląskiej Sieci Szkoły Promującej Zdrowie propagujemy wśród naszych wychowanków i ich rodzin zdrowy i ekologiczny tryb życia. Uczestniczymy   w wielu programach, projektach i kampaniach ogólnopolskich promujących bezpieczeństwo i zdrowy styl życia.  Posiadamy certyfikaty Akademii Zdrowego Przedszkolaka, Akademii Aquafresh, Kubusiowych Przyjaciół Natury, a od roku szkolnego 2013/2014 Certyfikat Szkoły w Ruchu. Uważamy, że kształtowanie aktywnej postawy wobec własnego zdrowia powinno zaczynać się jak najwcześniej - od przedszkola. Naszymi działaniami pragniemy objąć całą społeczność przedszkolną, tak dzieci, jak i ich rodziców oraz społeczność lokalną.

 

Wizja przedszkola

 

-          nasze przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców;

-          promujemy zdrowy styl życia;

-          kształtujemy u dzieci postawy prozdrowotne w zakresie aktywności fizycznej, higieny i zdrowego odżywiania, zachowania proekologiczne oraz  aktywne postawy wobec środowiska lokalnego;

-          współpracujemy z instytucjami, placówkami działającymi na rzecz promocji zdrowia;

-          działania związane z promocją zdrowia realizowane są poprzez wieloaspektowe działania i spotykają się z dużym poparciem ze strony rodziców oraz środowiska lokalnego;

-          ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej;

-          wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: dobro, piękno, prawda i miłość;

-          w naszych działaniach upowszechniamy prawa dziecka;

-          zapewniamy dzieciom możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności;

-          wspieramy wychowanków w pokonywaniu ich trudności i barier;

-          dbamy o to, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci i partnerami               w działaniach przedszkola;

-          promujemy działania przedszkola i osiągnięcia dzieci w środowisku lokalnym;

-          rozbudzamy zainteresowania dzieci kulturą i poszanowaniem tradycji ludowych.

 

Absolwent naszego przedszkola

 

-          traktuje zdrowie jako wartość i wykazuje aktywną postawę wobec własnego zdrowia;

-          dba o swoją sprawność fizyczną;

-          dostrzega piękno otaczającej przyrody i podejmuje działania proekologiczne;

-          jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami;

-          jest aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny;

-          ma poczucie własnej wartości;

-          jest wrażliwy na potrzeby innych;

-          jest przygotowany do zadań, jakie stawia szkoła;

-          dostrzega atrakcyjność własnej „małej ojczyzny”.

 

Realizacja koncepcji pracy przedszkola z uwzględnieniem wymagań wobec przedszkoli

 

Zadania

Forma realizacji

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

 

W procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci uwzględniane są potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości dzieci.

 

- Uwzględnianie w organizacji procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci ich:

 • potrzeb edukacyjnych;
 • potrzeb rozwojowych;
 • możliwości psychofizycznych;
 • zainteresowań.

- Doskonalenie procesu wspomagania poprzez:

 • badanie potrzeb, możliwości i osiągnięć dzieci (portfolio, analiza arkuszy obserwacji i diagnozy, rozmowy z dziećmi, nauczycielami, specjalistami i rodzicami, obserwacja dziecka na zajęciach kierowanych i w czasie działalności dowolnej);
 • stosowanie urozmaiconych metod pracy;
 • stosowanie systemu motywowania: nagród (pochwała indywidualna, pochwała przed całą grupą, pochwała przed rodzicami, oklaski, emblematy, przydział funkcji), kar (brak nagrody, upomnienie ustne, czasowe odebranie przydzielonej funkcji, poinformowanie rodziców)

- Wykorzystanie wniosków z monitorowania wspomagania

 • w planowaniu pracy z grupą dzieci;
 • w planowaniu pracy indywidualnej.

 

W procesie wychowawczo-dydaktycznym stosowane są autorskie rozwiązania i metody pracy a nauczyciele ustawicznie wzbogacają swoją wiedzę i warsztat pracy celem podniesienia jakości wspomagania dzieci.

 

- Wykorzystywanie aktywnych form i metod pracy z dziećmi.

 

- Kontynuowanie innowacji „Bawimy się ucząc się czytać i liczyć z piłkami Eduball” w grupach dzieci 5,6-letnich oraz wdrożenie nowej innowacji „Przekładaniec-tuputaniec” – zabawy i tańce z wykorzystaniem dywanu edukacyjnego tuputan.

 

- Wymiana doświadczeń dotyczących skuteczności stosowania wybranych metod pracy w trakcie posiedzeń rady pedagogicznej.

 

- Doskonalenie warsztatu pracy poprzez udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach, warsztatach i kursach metodycznych.

 

- Wymiana doświadczeń między nauczycielami poprzez umieszczanie własnych przykładów „dobrych praktyk” na stronach internetowych lub w czasopismach dla nauczycieli.

 

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

 

 

Realizacja podstawy programowej odbywa się systematycznie i jest planowana przez nauczycieli z uwzględnieniem warunków i sposobów jej wdrażania.

 

- Wdrażanie podstawy programowej z uwzględnieniem warunków i sposobów jej realizacji:

 • zachowanie wszelkich form pracy wychowawczo-dydaktycznej ujętych w podstawie programowej a zamieszczonych w rozkładzie dnia pracy przedszkola;
 • prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych;
 • prowadzenie diagnozy gotowości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego;
 • informowanie rodziców o zadaniach, programach realizowanych w przedszkolu celem ujednolicenia odziaływań w zakresie kształtowania u dzieci określonych umiejętności i wiadomości oraz wspomagania ich rozwoju;
 • organizowanie współpracy rodziców                         z nauczycielami

 

- Planowa realizacja treści zawartych w podstawie programowej dotycząca fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego obszaru rozwoju dziecka.

 

W przedszkolu opracowuje się programy własne uwzględniające potrzeby dzieci i środowiska.

 

- Wykorzystanie w pracy z dziećmi programów zaproponowanych przez nauczycieli i zaakceptowanych przez Dyrektora przedszkola:

 • „Trampolina. Program wychowania przedszkolnego”, M. Janiak, K. Witerska, PWN, Warszawa 2017 – wzbogacony przez Radę Pedagogiczną o treści zdrowotne;
 • „Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych”              E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska;
 • „Przedszkole drugi dom” - program adaptacyjny Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaworznie;
 • „Razem w przedszkolu” – program wzmacniający postawę tolerancji wśród dzieci.

 

- Zapoznanie rodziców z treścią realizowanych programów własnych.

 

Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

- Systematyczna i planowa realizacja treści programowych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

- Monitorowanie osiągnięć  dzieci poprzez diagnozę            i obserwację oraz wykorzystanie ich wyników do modyfikacji planów pracy i pracy indywidualnej.

 

- Przeprowadzenie ankiet skierowanych do nauczycieli ZSP nr 1 w Jaworznie w celu uzyskania danych dotyczących przygotowania dzieci do podjęcia nauki         w szkole.

 

- Zorganizowanie wyjść dzieci do ZSz-P nr 1 w Jaworznie

 • spotkanie z nauczycielem i uczniami;
 • udział w zajęciach, grach i zabawach ruchowych, warsztatach, konkursach, uroczystościach;
 • zwiedzanie szkoły

 

- Informowanie rodziców dzieci 6-letnich o wynikach diagnozy i obserwacji – przygotowanie informacji               o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

- Współpracowanie z domem rodzinnym dzieci 6-letnich celem ujednolicenia oddziaływań edukacyjnych                   i wychowawczych oraz udzielenie wsparcia rodzicom oczekującym pomocy.

 

Dzieci są aktywne

 

 

Zaangażowanie dzieci na rzecz własnego rozwoju i społeczności lokalnej.

 

- Stwarzanie sytuacji zachęcających dzieci do inicjowania   i podejmowania różnorodnej aktywności na rzecz własnego rozwoju:

 • aktywności w trakcie zajęć zorganizowanych z całą grupą (zajęcia kierowane);
 • udział w zajęciach dodatkowych;
 • podejmowanie zabaw i działań w ramach aktywności indywidualnej i organizowanej samodzielnie lub przy niewielkim wsparciu nauczyciela (zajęcia niekierowane);

 

- Udział dzieci w programach i akcjach charytatywnych:

 • Kubusiowi Przyjaciele Natury;
 • Akademia Aquafresh;
 • Mamo, Tato wolę wodę;
 • Klub Zdrowego Przedszkolaka (Grypo nie chcemy Cię w naszym domu, Żywienie na wagę złota, Czyste powietrze wokół nas);

 

- Umożliwienie dzieciom, przy pełnej akceptacji rodziców, udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu z uwzględnieniem ich potrzeb, oczekiwań, możliwości i zainteresowań. W przedszkolu organizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

 • sportowe;
 • plastyczne;
 • rytmiczne;
 • matematyczno-logiczne

 

- Wdrażanie dzieci do samodzielności w zakresie:

 • organizacji czasu wolnego;
 • wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności;
 • podejmowania decyzji;
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zagrożeniach;
 • czynności samoobsługowych

 

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

 

 

Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i respektują normy społeczne.

 

- Opracowanie  z dziećmi kontraktów grupowych, znaków bezpieczeństwa

 

 

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

 

Prowadzone są i monitorowane zorganizowane działania wspomagające rozwój i edukację dzieci oraz służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci.

 

- Poznanie potrzeb, oczekiwań, zainteresowań i możliwości psychofizycznych dzieci oraz ich sytuacji społecznej          w trakcie:

 • obserwacji i diagnozy dzieci;
 • kontaktów indywidualnych z rodzicami;
 • konsultacji indywidualnych z rodzicami;
 • rozmów ze specjalistami zatrudnionymi                   w przedszkolu i PPP w Jaworznie

 

- Wykorzystanie danych uzyskanych na podstawie diagnozy i obserwacji dzieci oraz informacji rodziców         i specjalistów w planowaniu działań edukacyjnych i pracy indywidualnej.

 

- Opracowanie i wdrażanie PDW oraz IPETów.

 

- Organizacja zajęć specjalistycznych na terenie przedszkola:

 • korekcyjno-kompensacyjnych;
 • rewalidacyjnych;
 • logopedycznych.

 

Rodzice są partnerami przedszkola

 

 

Wspieranie rodziców w oddziaływaniach opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych oraz wzmocnienie ich roli w planowaniu i realizacji zadań statutowych przedszkola.

 

- Opracowanie planów współpracy z rodzicami.

 

- Organizowanie kontaktów z rodzicami:

 • zebrania grupowe i ogólne;
 • kontakty indywidualne;
 • rzetelne informowanie rodziców o sukcesach            i problemach dzieci (karty indywidualnych kontaktów z rodzicami);
 • konsultacje ze specjalistami;
 • spotkania edukacyjne dla rodziców;
 • zajęcia otwarte;
 • uroczystości i imprezy przedszkolne (wg harmonogramu na dany rok szkolny);
 • strona internetowa;
 • media społecznościowe Facebook;
 • kącik dla rodziców, w którym są zamieszczane informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • skrzynka pytań, sugestii

- Przeprowadzanie badań ankietowych wśród rodziców, organizowania zajęć warsztatowych celem uzyskania informacji dotyczących koncepcji pracy przedszkola oraz działalności placówki.

 

- Aktywizowanie rodziców do prac na rzecz danej grupy     i przedszkola jako całości:

 • pomoc przy przygotowaniu imprez i uroczystości, występów dzieci, wyjść i wyjazdów;
 • dostarczanie materiałów i pomocy do zajęć;

- Umożliwienie rodzicom udziału w konsultacjach               z logopedą, oligofrenopedagogiem, psychologiem.

 

- Udzielenie rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej pomocy w ramach współpracy z MOPS oraz pozyskiwania paczek od sponsorów.

 

- Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom                  o planowanych działaniach przedszkola

 

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju

 

 

Wykorzystanie zasobów przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

- Rozpoznanie środowiska lokalnego w zakresie jego potrzeb, a także możliwości nawiązania współpracy            – podejmowanie inicjatyw na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

- Udział w akcjach organizowanych przez środowisko i społeczność lokalną:

 • Pola nadziei
 • Pełna miska dla schroniska.

 

- Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami              i instytucjami:

 

 • z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworznie  (wg harmonogramu współpracy w danym roku szkolnym);         
 • z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli (wg harmonogramu współpracy w danym roku szkolnym);
 • z ZSP nr 1 w Jaworznie – cykl spotkań ułatwiających start szkolny (wg harmonogramu współpracy w danym roku szkolnym);
 •  „W świecie dźwięków” - współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną im. G. Bacewicz w Jaworznie;
 • z Kołem Gospodyń Wiejskich – przybliżanie wychowankom tradycji naszego regionu;
 • ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Policją – wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 •  z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddziałem w Jaworznie – udział w akcjach oraz konkursach na terenie miasta;
 • z Muzeum Miasta Jaworzna – „Śladami przeszłości” - warsztaty i wystawy tematyczne dla dzieci przedszkolnych;
 • z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie – współdziałanie w ramach realizacji programu edukacyjnego „Klub Zdrowego Przedszkolaka”;
 • z Urzędem Miasta w Jaworznie:

- z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa – organizowanie wycieczek ekologicznych dla dzieci;

- z Wydziałem Zdrowia – pomoc w przeprowadzaniu badań profilaktycznych dla rodziców;

- z Biurem Promocji – pozyskanie nagród dla dzieci za udział w konkursach organizowanych przez przedszkole na szczeblu miejskim.

 

Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych                i wewnętrznych

 

 

W przedszkolu prowadzi się badania a ich wyniki wykorzystuje w planowaniu pracy.

 

- Planowe prowadzenie badań:

 • ewaluacja wewnętrzna;
 • obserwacja dzieci;
 • diagnoza gotowości szkolnej;
 • badanie losów absolwentów.

 

- Wyniki badań i uzyskane na ich podstawie informacje są analizowane i wykorzystywane przy planowaniu:

 • pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej;
 • pracy indywidualnej;
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpracy z rodzicami;
 • współpracy z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania przedszkola;
 • nadzoru pedagogicznego.

 

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

 

 

Organizacja i zarządzanie placówką są zgodne z obowiązującym prawem oświatowym i uwzględniają potrzeby i oczekiwania dzieci, rodziców i pracowników oraz zapewnia warunki do ich rozwoju.

 

- Zarządzanie przedszkolem w sposób:

 • zapewniający warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci;
 • sprzyjający indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli;
 • zachęcający do współpracy nauczycieli;
 • motywujący nauczycieli do doskonalenia zawodowego;
 • motywujący do podejmowania działań na rzecz rozwoju placówki;
 • motywujący do podejmowania nowatorskich działań i innowacji oraz tworzenia własnych programów;
 • sprzyjający współpracy nauczycieli z rodzicami        i instytucjami wspierającymi działania placówki;
 • promujący placówkę w środowisku;
 • zapewniający warunki do pracy z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań dzieci, rodziców                        i pracowników;
 • uwzględniający sugestie rodziców i pracowników placówki mające wpływ na podejmowane decyzje dotyczące przedszkola.