Godziny otwarcia i zasady odpłatności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedszkole jest czynne 
od poniedziałku do piątku w godzinach

od 6.00 do 16.30

 Bezpłatna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od godziny 8.30 do godziny 13.30.

 

 

       Zasady odpłatności za świadczenia w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa  Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie.

 

 

Rozdział X

 


Zasady odpłatności
za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystania z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący.

 

§ 26

 

1. Określa się następujące zasady odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.

 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie oraz opiekę w czasie pięciu godzin dziennie.

 

2) Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat, w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć, pobiera się w Przedszkolu, na podstawie Uchwały Nr IX/112/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna, opłatę w wysokości 1 złoty (słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

 

3) Stawka wyżej wymienionej opłaty podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 52 ust 4 – 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

 

4) Dla celów obliczeniowych określa się czas między godziną 8.30 a 13.30 jako czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 

5) Czas pobytu dziecka w Przedszkolu będący podstawą do naliczenia odpłatności rejestrowany jest przez "Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu", zwany dalej Ewidencją.

 

6) Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do rejestracji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu
w Ewidencji za pośrednictwem funkcji "wejście" i "wyjście".

 

7) W przypadku niezarejestrowania w Ewidencji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu, czas, będący podstawą do naliczenia odpłatności ustalony zostanie jako równy dziennemu czasowi pracy Przedszkola.

 

8) W przypadku zarejestrowania w Ewidencji tylko wejścia dziecka do Przedszkola, czas pobytu będący podstawą do naliczania odpłatności ustalony zostanie od godziny wskazane na czytniku do godziny zamknięcia Przedszkola.

 

9) W przypadku zarejestrowania w Ewidencji tylko wyjścia dziecka z Przedszkola czas pobytu będący podstawą do naliczania odpłatności ustalony zostanie od godziny rozpoczęcia pracy Przedszkola do godziny wyjścia wskazanej na czytniku.

 

10) Opłatę miesięczną za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn stawki godzinowej ustalonej w uchwale Rady Miejskiej w Jaworznie, o której mowa w punkcie 2 oraz liczby godzin pobytu dziecka w Przedszkolu w danym miesiącu poza czasem bezpłatnych godzin, o których mowa w punkcie 1 .

 

11) Za dni, w których dziecko uczestniczy w zajęciach religii czas tych zajęć przy ustalaniu opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w przedszkolu, czas realizacji tych zajęć odlicza się.

 


2. Określa się następujące zasady korzystania dziecka z wyżywienia w Przedszkolu.

 

1) Przedszkole prowadzi wyżywienie w formie śniadań, obiadów i podwieczorków.

 

2) Dzieci korzystają z wyżywienia w Przedszkolu w zakresie określonym w deklaracji rodziców zawartej
we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola za odpłatnością.

 

3) Odpłatność za wyżywienia, o której mowa w punkcie 2, zwaną dalej opłatą, ustala dyrektor w drodze zarządzenia, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Jaworzna, W zarządzeniu dyrektor określa dzienne stawki żywieniowe dla każdego rodzaju posiłku.

 

4) Opłatę ponoszą rodzice/prawni opiekunowie, obejmuje ona koszty surowca przeznaczonego
na przygotowanie posiłków, nie obejmuje kosztów przygotowania posiłków.

 

5) Pracownicy Przedszkola mogą korzystać za odpłatnością z żywienia w formie obiadu.

 

6) Odpłatność za jeden obiad, o której mowa w pkt 5 obejmuje koszt surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłków oraz średni koszt sporządzania posiłków w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym pracownik korzysta z obiadów.

 

7) Opłatę miesięczną za korzystanie z wyżywienia dziecka stanowi iloczyn dni pobytu dziecka w przedszkolu oraz dziennej stawki żywieniowej ustalonej dla danego dziecka w zależności od rodzaju posiłków, z których dziecko korzysta.

 

3. Ustala się następujący sposób wnoszenia opłat.

 

1) Opłaty dokonywane są z dołu, to jest w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko korzystało ze świadczeń Przedszkola.

 

2) Dyrektor Przedszkola, w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia miesiąca przekazuje rodzicom informację o wysokości opłaty za świadczenia Przedszkola w poprzednim miesiącu.

 

3) Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci dokonują opłaty na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Przedszkola, w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia  miesiąca.

 

4) Rodzice są zobowiązani do dostarczenia do Przedszkola dowodu dokonanej opłaty w terminie do 24 dnia miesiąca.

 

5) Za każdy dzień opóźnienia wpłaty nalicza się odsetki od zaległości.

 

6) Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

7) Zasady określone w punktach 1 – 6 stosuje się odpowiednio do pracowników Przedszkola korzystających z obiadów przygotowywanych w Przedszkolu.

 

 

Zarządzenie Nr 1/2019/2020

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 10 w  Jaworznie

z dnia 30.08. 2019 r.

 

w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaworznie w roku szkolnym 2019/2020.

 

Działając na podstawie art.106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz.996) w porozumieniu z Prezydentem Miasta Jaworzna – w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Jaworznie, w tym wspierania prawidłowego rozwoju wychowanków - zarządzam, co następuje:

 

  1. Koszty funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaworznie, zwanej dalej „Przedszkolem” będącą jednostką budżetową Gminy Miasta Jaworzna pokrywane są w granicach kwot wydatków zaplanowanych w budżecie Gminy Miasta Jaworzna i zgodnego z nim rocznego planu finansowego Przedszkola. Należności za posiłek odprowadzane są przez Przedszkole w całości na rachunek budżetu Gminy Miasta Jaworzna.

 

2.   Do korzystania ze stołówki przedszkolnej uprawnieni są:

            a) wychowankowie Przedszkola

            b) nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola – w zakresie obiadów.

 

3.   Wysokość dziennej opłaty za posiłki wydawane przez stołówkę Przedszkola wynoszą:

            1) dla wychowanka Przedszkola:

                        a) śniadanie  -                     2,00 zł

                        b) obiad   -                            3,50 zł

                        c) podwieczorek -                1,50 zł

                       

i obejmują koszty surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłków.

      2) dla nauczycieli i innych pracowników Przedszkola:

                        obiad   -                                 9,67 zł

i obejmują koszty surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłków oraz koszty sporządzania posiłków za 2018 rok wyliczone według wzoru:      

 

   

Ksp  =

 

     Kw    .

  L osobodni

 

 

 

gdzie:

Ksp           – koszty sporządzania posiłków,

Kw            – koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS 
   pracowników stołówki za rok 2018,

Losobodni   – liczba wydanych obiadów + 25% liczby śniadań i podwieczorków
   w 2018 roku.

 

 

  1. Dopuszcza się możliwość zakupu obiadów przez nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola na określony dzień, pod warunkiem, że opłata zostanie wniesiona w terminie umożliwiającym przygotowanie i wydanie posiłku.

 

  1. Opłaty za korzystanie z posiłków dokonywane są z dołu, to jest w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wychowankowie bądź nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola korzystali z posiłków. Opłatę należy wnieść w nieprzekraczlnym terminie do 20 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Przedszkola (decyduje data wpływu na konto).

 

  1. Za każdy dzień opóźnienia wpłaty nalicza się odsetki od zaległości.

 

  1. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za wyżywienie w Przedszkolu następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

6.   Środki finansowe pochodzące z wpłat za posiłki wydawane w stołówce stanowią dochody budżetowe i są odprowadzane na rachunek bieżący Gminy Miasta Jaworzna.

9.   Posiłki są wydawane w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno – opiekuńcze w Przedszkolu.

 

10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 2  września 2019 r.