Jesteś tutaj: Start / WIADOMOŚCI

WIADOMOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 20.02.2024r. o godzinie 12.00 zostały wywieszone na tablicy informacyjnej, w holu przedszkolnym, listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2024/2025 do Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaworznie.

WAŻNE !!!!!

KOMISJA REKRUTACYJNA PRZYPOMINA RODZICOM/OPIEKUNOM PRAWNYM DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH O KONIECZNOŚCI POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W TERMINIE

OD 21.02.2024 DO 28.02.2024

( W RAZIE BRAKU DOKUMENTU W WYZNACZONYM TERMINIE - DZIECKO BĘDZIE TRAKTOWANE JAKO NIEPRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA)

20 lutego 2024

OCHRONA MAŁOLETNICH

Przejdź do - OCHRONA MAŁOLETNICH

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) w naszym przedszkolu wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich, które opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz eliminowania potencjalnych zagrożeń. Dokument znajduje się na stronie internetowej placówki https://przedszkole10.jaworzno.edu.pl, jest także dostępny dla wszystkich zainteresowanych na tablicy w holu przedszkola.

Wersję graficzną dla dzieci umieszczono w widocznym miejscu w salach dydaktycznych w poszczególnych grupach wiekowych.

Osoby z personelu przedszkola zostały przeszkolone w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, w tym rozpoznawania oznak nadużyć, jak również podjęcia odpowiednich działań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Rodzicu możesz zadzwonić do:

  • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" tel. 800 12 00 02 (linia całodobowa i bezpłatna), w poniedziałki w godz. 1800–2200 można rozmawiać z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 1800–2200 w języku rosyjskim. Dyżur prawny tel. (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700–2100) oraz tel. 800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach 1800–2200). Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – konsultanci posługują się językiem migowym.
  • Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym.
  • Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat).

 

20 lutego 2024

BEZPIECZNE FERIE

Przejdź do - BEZPIECZNE FERIE

Czas ferii zimowych to fajna zabawa.

Kto bezpiecznie się bawi, w kłopoty nie wpada!

CKZiU Jaworzno | Bezpieczne ferie zimowe - CKZiU Jaworzno

12 stycznia 2024

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Przejdź do - REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Zarządzenie Nr ED.0050.13.2024

Prezydenta Miasta Jaworzna

 

z dnia 16 stycznia 2024 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę  Miasta Jaworzna oraz określenia  wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 29 ust. 2 pkt 2, art. 130, 149-150,
152-154, 157-158, 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 zarządzenia Nr  OR.120.82.2011 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworznie, z późn. zm.

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2024/2025.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego                            w kolejnym roku szkolnym

od 22 stycznia 2024 r.

do 30 stycznia 2024 r.

_

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 31 stycznia 2024 r. do 14 lutego 2024 r.

od 8 maja 2024 r.

do 16 maja 2024 r.

3.

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oddziału przedszkolnego potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 lutego 2024 r. do 19 lutego 2024 r.

od 20 maja 2024 r.

do 22 maja 2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20 lutego 2024 r.

godz. 12.00

23 maja 2024 r.

godz. 12.00

5.

Składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

od 21 lutego 2024 r,

do 28 lutego 2024 r.

od 24 maja 2024 r.

do 31 maja 2024 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

1 marca 2024 r.

godz. 12.00

3 czerwca 2024 r.

godz. 12.00

7.

Procedura odwoławcza

od 4 marca 2024 r.

od 4 czerwca 2024 r.

 

  1. Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Jaworzna, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny                        w szkole podstawowej.

 

§ 3

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli oraz dyrektorom szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

 

§ 5

 

Traci moc zarządzenie Nr ED.0050.4.2024 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Miasta Jaworzna oraz określenia  wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola  lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  na rok szkolny 2024/2025.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                  w z. PREZYDENTA MIASTA

                                                                                  Łukasz Kolarczyk

                                                                                              Zastępca Prezydenta Miasta

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA:

  

31 stycznia 2024 r. - 14 lutego 2024 r.

za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej:

https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno

 

Dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola i rozpoczną edukację przedszkolną w nowym roku 2024/2025

muszą posiadać Jaworznicką Kartę Miejską.

Więcej informacji na temat karty w linku: https://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/jaworznicka-karta-miejska/ 

 

                                                                                                         

20 stycznia 2024

SZANOWNI RODZICE, PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA!

Przejdź do - SZANOWNI RODZICE, PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA!

Dziękujemy serdecznie za przekazane w zeszłym roku 1,5% podatku na nasze przedszkole. Z  uzbieranej kwoty zostały zakupione nowe dywany do dwóch sal przedszkolnych.

Będziemy bardzo wdzięczni jeżeli w tym roku również 1,5% należnego podatku  przekażecie Państwo naszej Placówce.

Dane niezbędne do przekazania 1,5% na rzecz Przedszkola, które należy wypełnić w części:

Wniosek o przekazanie 1,5 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”:

-  numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000040813

-  cel szczegółowy 1,5%: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 W JAWORZNIE

Za uzyskane fundusze wzbogacimy nasze przedszkole o nowe pomoce dydaktyczne, zabawki oraz potrzebne meble i sprzęty.

                                                                       Liczymy na Państwa życzliwość.

5 stycznia 2024