Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KIEDY DZIECKO MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNĄ.

Dziecko może otrzymać pomoc, jeśli:

 • jest szczególnie uzdolnione;
 • jest dzieckiem z niepełnosprawnością, (słabosłyszącym, niesłyszącym, słabowidzącym, niewidomym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym, z afazją, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi);
 • ma orzeczenie z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne;
 • jest przewlekle chore;
 • ma trudności adaptacyjne w szkole, związane np. z wcześniejszym kształceniem za granicą lub wychowywaniem się w innej kulturze;
 • jest z grupy ryzyka dysleksji lub stwierdzono u niego dysleksję rozwojową;
 • jest uczniem mającym potwierdzone diagnozą trudności matematyczne;
 • ma zaburzenia komunikacji językowej (np. problem z artykulacją niektórych głosek, zaburzenia płynności, tempa mowy, problem w tworzeniu dłuższych wypowiedzi);
 • znalazło się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
 • dotykają go niepowodzenia edukacyjne;
 • pojawiły się trudności środowiskowe, związane z sytuacją bytową, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami społecznymi itp.;
 • ma orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i jest w sytuacji wymagającej dodatkowego wsparcia;
 • ma innego rodzaju trudności wpływające na jego funkcjonowanie w szkole i nauczyciele zdecydują, że należy mu pomóc – wtedy żaden dokument nie jest potrzebny.

 Rodzicu, pamiętaj!

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko miało zorganizowaną właściwą pomoc:

 • ważne jest, abyś jak najszybciej dostarczył do szkoły orzeczenie i/lub opinię poradni psy­chologiczno-pedagogicznej – to pomoże w planowaniu pomocy i usprawni jej organizację;
 • obserwuj uważnie swoje dziecko: jakie ma uzdolnienia, jak sobie radzi z nauką, jakie ma relacje z rówieśnikami i dorosłymi; rozmawiaj o tym z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami – to umożliwi zorganizowanie adekwatnej do potrzeb pomocy.

Dyrektor przedszkola organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczno:

 • niezwłocznie po dostarczeniu przez rodzica orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • niezwłocznie po otrzymaniu informacji o tym, że  zauwa­żono indywidualne specjalne potrzeby edukacyjne dziecka mimo, że nie posiada on opinii ani orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.