REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Postępowania rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny

2019/2020 prowadzone bedą w terminie

1-15 marzec 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

  

WSZYSTKIE INFORMACJE ZWIĄZANE Z NABOREM DO PRZEDSZKOLA ORAZ WNIOSKI MOŻNA ZNALEŹĆ POD ADRESEM:


http://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno

 

 

 

 
Artykuły

TERMINY REKRUTACJI DO PREDSZKOLA

Szanowni Rodzice,
informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna składanie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 będzie miało miejsce  w dniach 19-27 lutego 2019.
 
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (dzieci nieuczęszczających dotąd do naszego przedszkola) będzie się odbywało w dniach 1-15 marca 2019 
za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji:

 

17 lutego 2019

REKRUTACJA DO PRZEDSKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Komunikat w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 prowadzonych przez Miasto Jaworzno.

Krok 1 – Wybór przedszkola. Dokonując wyboru przedszkola warto dokładnie zapoznać się z ofertą jaworznickich przedszkoli. Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe naobszarze miasta Jaworzna. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,tj.:3, 4, 5, i 6 letnich. W rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego biorą udział także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jeżeli rodzice ubiegają sięoprzyjęcie dziecka do oddziału ogólnodostępnego. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca. Liczba wolnych miejsc wprzedszkolach/oddziałach przedszkolnych zostanie podana nastronach internetowch placówek 28 lutego 2019 r.

Krok 2 – Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka

1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego wdotychczasowym przedszkolu.Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć wprzedszkolu do którego uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2018/2019, wterminiedo 27 lutego 2019 r. Druk deklaracji dostępny jest         w przedszkolu/oddzialeprzedszkolnym.

2. Zapisanie dziecka do nowego przedszkola. Aby zapisać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy albo zmienić dotychczasowe przedszkole należy wziąć udział w rekrutacji. Można wybraćmaksymalnie trzy przedszkola, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchięważności.

Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

- elektronicznie – logując się na stronie https://nabordoprzedszkola.pl/jaworznojeżeli wniosek wypełniony jest za pośrednictwem strony internetowej, automatycznier ejestrowany jest w systemie. Należy go wydrukować, podpisać idostarczyć doprzedszkola pierwszego wyboru,

- w formie papierowej – jeśli brak jest dostępu do Internetu i drukarki należy wniosek pobrać z przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru w formie papierowej, wypełnić go, podpisać i złożyć w tym przedszkolu. Pracownikprzedszkola wprowadzi wniosek do systemu elektronicznego.

Do wniosku dołącza się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzającespełnianie kryteriów wyszczególnionych we wniosku.

Termin złożenia wniosku – od 1 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r.

Uwaga! Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania,podpisania i dostarczenia do przedszkola spowoduje, że dziecko nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji i straci możliwość przyjęcia do przedszkola.

Krok 3 - Weryfikacja dokumentów. Po złożeniu wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru placówka wyda potwierdzenie jego przyjęcia. Dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru jest odpowiedzialny za sprawdzenie kompletności i zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami wsystemie elektronicznym.

Krok 4 – Postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektoraprzedszkola/szkoły. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba punktów uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, tj za kryteria ustawowe wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Drugi etap prowadzi się jeżeli występują nadal wolne miejsca. Na tym etapie bierze się pod uwagę kryteria gminne.

Komisja rekrutacyjna podaje w dniu 29 marca 2019 r. godz. 12.00 do publicznejwiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych.

Krok 5 – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Aby dziecko zakwalifikowane w procesie rekrutacyjnym zostało przyjęte do danegoprzedszkola rodzice/prawni opiekunowie muszą potwierdzić w nim wolę przyjęciadziecka                w terminie do 5 kwietnia 2019 r.

Dopiero wtedy dziecko uzyska status przyjętego do przedszkolaoddziału przedszkolnego.

Krok 6 – Wskazanie przedszkola dzieciom niezakwalifikowanym. Jeśli dziecko nie zakwalifikowało się do żadnego z wybranych przedszkoli gmina zaproponuje inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

 

Naczelnik Wydziału Edukacji

Urzędu Miejskiego w Jaworznie

Irena Wojtanowicz-Stadler

17 lutego 2019